Europa - Europa 300+500 Holland

Europa - Europa 300+500 Holland

Počet osob: 4 až 6

Cena: 2290 až 3440 EUR

Třída: Standard

PÉNICHETTE  ÉVOLUTION® E950

PÉNICHETTE ÉVOLUTION® E950

Počet osob: 4 až 4

Cena: 1610 až 2765 EUR

Třída: Standard

Pénichette Classic - P1106FB

Pénichette Classic - P1106FB

Počet osob: 5 až 7

Cena: 1400 až 2660 EUR

Třída: Economy

Pénichette Flying Bridge - P.1500FB

Pénichette Flying Bridge - P.1500FB

Počet osob: 8 až 12

Cena: 3360 až 5145 EUR

Třída: Premium

Pénichette Classic - P.935/W

Pénichette Classic - P.935/W

Počet osob: 3 až 5

Cena: 1120 až 2275 EUR

Třída: Economy

Pénichette Classic - P1107/W

Pénichette Classic - P1107/W

Počet osob: 5 až 7

Cena: 1225 až 2450 EUR

Třída: Economy

Pénichette terrasse - P.1500R

Pénichette terrasse - P.1500R

Počet osob: 8 až 12

Cena: 2695 až 4270 EUR

Třída: Standard

Europa - Europa 700

Europa - Europa 700

Počet osob: 6 až 7

Cena: 3185 až 4935 EUR

Třída: Premium

Pénichette Flying Bridge - P.1020FB

Pénichette Flying Bridge - P.1020FB

Počet osob: 4 až 5

Cena: 2205 až 3675 EUR

Třída: Premium

SEDAN 1000/10/20

SEDAN 1000/10/20

Počet osob: 6 až 8

Cena: 1447 až 2411 EUR

Třída: Standard

GRAND CONFORT 1350/1350VIP

GRAND CONFORT 1350/1350VIP

Počet osob: 8 až 10

Cena: 2600 až 4000 EUR

Třída: Premium

SEDAN 1150

SEDAN 1150

Počet osob: 6 až 10

Cena: 1700 až 2600 EUR

Třída: Standard

Estivale OCTO Nicols

Estivale OCTO Nicols

Počet osob: 8 až 10

Cena: 2350 až 3600 EUR

Třída: Premium

Estivale DUO

Estivale DUO

Počet osob: 2 až 5

Cena: 1350 až 2100 EUR

Třída: Premium

NICOLS  Sedan PRIMO

NICOLS Sedan PRIMO

Počet osob: 2 až 4

Cena: 998 až 1664 EUR

Třída: Premium

Obchodní podmínky pro dovolenou s lodí

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi zákazníkem a Operátorem (OP). Je třeba, abyste tyto podmínky akceptovali při rezervaci.

 

A. Obecné obchodní podmínky

 

 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi zákazníkem a Operátorem. 

A. Obecné obchodní podmínky (OP)

1. Uzavření smlouvy a platba 

Prostřednictvím (závazné) objednávky nabízí zákazník společnosti operátora (nebo ji zastupující agentuře) závazné uzavření smlouvy. Přihláška se podává elektronicky (emailem) nebo přes internetové stránky. Smlouva nevyžaduje žádnou zvláštní formu a proběhne zpo přijetí operátoremasláním potvrzením zabukování a fakturou. Po uhrazení zálohy zákazník obdrží potvrzení rezervace

1 – Uzavření smlouvy je spojeno s uhrazením zálohy ve výši 40% ceny plavby (plus dodatečné služby jako plavba jedním směrem, mapy atd.).

2 –Uhrazením zálohy, která musí být uhrazena do 7 dnů po zaslání potvrzení rezervace zákazník akceptuje také tyto OP. Jako doplněk k OP platí taky aktuální informace na www.penichette.com

3 –Zbytek platby musí pronajímatel obdržet nejpozději pět týdnů před začátkem cesty. Nedojde-li zbývající částka včas (nejpozději však v den vyplutí), je pronajímatel (operátor) oprávněn zabránit zákazníkovi, aby převzal loď. 

4 – Při cestě s více loděmi se uzavírá smlouva na každou loď zvlášť, i když se zákazníci hlásili současně nebo jako jedna skupina. Porušení jedné smlouvy proto nemá vliv na další smlouvy.

5 - Zpracování osobních údajů požadovaných za účelem registrace uživatele u firmy Hausboat Charter Europa - pronájem lodí bude prováděno v souladu se zákonem (GDPR) a s principy korektnosti a transparentnosti, tak aby byla chráněna základní práva a svobody jednotlivce.

2. Plnění, pojištění pro cesty a pobyt 

1 – Rozsah smluvního plnění vyplývá z popisu plnění v prospektu a z údajů v potvrzení o cestě, které se na něj odvolávají. 

2 – Údaje uvedené v prospektu jsou pro pronajímatele závazné. Pronajímatel má však právo ohlásit před uzavřením smlouvy změnu údaju obsažených v prospektu. Smluvně závazné jsou pouze místo vyplutí a návratu. Pronajímatel nemůže ručit za přerušení/výluky a omezení v plavbě (viz B. odst. 4.1). 

3 – Pro vedlejší ujednání, které mění rozsah smluvního plnění, je třeba výslovné potvrzení. 

4 – Pronajímatel má právo odpovídajícím způsobem zvýšit uvedené a v potvrzení cesty dohodnuté ceny v případě změny kursu €-CZK, zvýšení cen určitých služeb (např. přístavní poplatky), ovšem maximálně o 5% . 

5 – Insolvenční pojištění pro TUROPERÁTORY je uhrazeno v ceně plavby.

6 – Osobní předměty zákazníka a ostatních osob nejsou pojištěny. Zákazníkovi doporučujeme, aby ve vlastním zájmu uzavřel úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění cestovních zavazadel nebo storna.

3. Odstoupení zákazníka, překnihování, náhradníci 

1 – Zákazník nemá podle ust. § 1829 a 1837 obč. zákoníku právo smlouvu výpovědět. (Ust. § 1829 pro smlouvy na dálku bez současné přítomnosti obou stran). 

2 – Zákazník může před začátkem cesty jednostranně kdykoliv od smlouvy odstoupit. Směrodatné pro odstoupení je doručení stornovacího oznámení u agentury. Zákazníkovi doporučujeme písemné storno. 

3 - Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí, může si pronajímatel vyžadovat náhradu za předběžná opatření spojená s cestou a za náklady jakož i za výpad příjmů. Při výpočtu náhrady je nutno vzít zřetel na náklady, které se ušetří jakož i na jiné využití lodě. 

Turoperator může tuto náhradu požadovat podle níže uvedené doby mezi stornem a dohodnutým nástupem cesty: 

Zrušení cesty:

- 70 a víc dnů před vyplutím: 200 €

- 56 až 69 dnů)před vyplutím: 15% základní ceny s minimem 200 €

- 49 až 55 dnů před vyplutím: 40% základní ceny, s minimem 200 €

- 22 až 48 dnů před vyplutím: 50% základní ceny, s minimem 200 €

- míń než 22 dnů před vyplutím: 100% základní ceny.

4 - Administrativní poplatek: 150€

Pronajímatel doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty/plavby („stornopojištění“). 

5 – Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu absolvovala třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé, skutečné vícenáklady včetně poplatků za zrušení cesty Odst. 4.2)  jdou na účet zákazníka.

Administrativní poplatek za přebukování: 200 €

4 – Jestliže se cesta kvůli při uzavření smlouvy nepředvídateln.m okolnostem zkomplikuje nebo bude ohrožena či zmařena a operátor není schopen dát pronajatou loď pronájimatelovi k dispozici, OP podnikne vše aby nabídl zákazníkovi kvalitativně srovnatelnou náhradu. Není li to možné OP, nahradí zákazníkovi bez prodlení uhrazenou platbu. Bude-li smlouva v takovém případě vypovězena, může OP požadovat za dříve poskytnuté plnění nebo za plnění nutné kvůli ukončení cesty přiměřené odškodnění. 

4. Odstoupení od smlouvy/vypovězení ze strany pronajímatele 

1- Pronajímatel, popř. kotviště (základna) může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení, pokud zákazník nebo spolucestující trvale narušují průběh cesty i přes v.strahu kotviště nebo pokud se chovají do takové míry v rozporu se smlouvou, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. V tomto případě má pronajímatel nárok na celou cenu. 

2 - administrativní poplatky za změny smlouvy překnihováním v případě kulance činí 150 €.

5. Odpovědnost pronajímatele

V rámci povinné péče řádného obchodníka ručí pronajímatel za svědomitou přípravu cesty, pečliv. v.běr a kontrolu všech, kteří se podílejí na plnění, za správnost popisu plnění a za řádné poskytování smluvně sjednaného plnění, pokud pronajímatel podle čl.2.1. neohlásil změnu údaju z prospektu. Pronajímatel ručí také za chyby osoby pověřené poskytováním plnění. 

6. Omezení odpovědnosti 

1 – Smluvní odpovědnost pronajímatele za škody, které neznamenají poškození zdraví, se omezuje na trojnásobek nájemné ceny, pokud škoda nevznikla buď úmyslne, nebo z hrubé nedbalosti, nebo pokud za škodu vzniklou zákazníkovi vinou nositele plnění není zodpovědn. pronajímatel. 

2 – Pronajímatel neručí za závady v plnění v souvislosti s plněním, které bylo zprostředkováno pouze jako cizí plnění a které je v popisu cesty v.slovně označeno jako cizí plnění. 

3 – Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vznikl.ch závad v plnění, vyh.bat se eventuálním škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o sv.ch stížnostech příslušné kotviště. To má povinnost postarat se o nápravu, pokud je to možné. Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky, nemá nárok na jejich (finanční) nápravu. 

7. Vyloučení nároků a promlčení 

Nároky vůči pronajímatel kvůli cestě, která neodpovídala smlouvě, musí zákazník uplatnit do 28 dnů po ukončení cesty. Nároky zákazníka jsou promlčeny za jeden rok ode dne, kdy měla cesta podle smlouvy skončit. Vedouli se mezi zákazníkem a pronajímatel jednání o nárocích, promlčení se staví, dokud zákazník nebo pronajímatel odmítá pokračování jednání. K promlčení dochází nejdříve 3 měsíce od konce stavění promlčecí doby. Pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo úcinnost, zachovávají si další ustanovení svou platnost a úcinnost smlouvy zůstává nedotčena. Cestující může zažalovat společnost pronajímatele (operátora) v.hradně v jejím sídle, popř. u obchodního soudu místa, kde došlo k předání lodě (Bruselská konvence z 21.09.68. § 5/1).

V případě sporů doporučujeme pronajímateli řešit záležitost mimosoudně přes online řešení spotřebitelsk.ch sporů Evropské unie (§ 20d, - SměrniceEvropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

 B. Obchodní podmínky pro cesty lodí 

1. Způsobilost 

Kapitán lodi musí být plnoletý (18) a nést zodpovědnost za loď a přístroje, které jsou mu svěřené. 

Loď smí řídit pouze osoby starší 16 let v přítomnosti zodpovědné osoby - kapitána. 

Kotviště si vyhrazuje právo, nepředat loď cestujícímu, který není schopen nést zodpovědnost. 

2. Kauce, spoluúčast

Při převzetí lodi je nutno zaplatit kauci.

Kauce bude vrácena na konci cesty, pokud bude loď odevzdána v dohodnutém čase na dohodnutém místě. Až do výše kauce ručí zákazník za škody způsobené na lodi a na vybavení a za nehody. V přístavu, odkud se odjíždí, je možné se zbavit (části) spoluúčasti zaplacením paušálu (=odkoupení kauce pojištěním). Další kauce se platí na úklid lodě.

3. Převzetí lodě

Loď je zákazníkovi k dispozici v momentě, kdy vyřídil nutné formality, zkontroloval stav lodi a inventární seznam a poučil se o lodní dopravě a manipulaci s lodí. Zákazník může odmítnout převzetí lodi, pokud neodpovídá typu, který si najal, neníli vybavení nutné pro jízdu lodi funkční nebo neodpovídá-li čistota a pořádek na lodi stavu v této branži obvyklému. Nalodění se v případě oprav zdymadel, vysokého stavu vody nebo jiných nepředpokládaných okolností, které ho na určeném místě znemožňuje, může konat na jiném kotvišti. 

4. Změny místa odjezdu, omezení plavby 

1 – Při uzavírce kanálu, při povodni, nedostatku vody, pracích na zpevnění břehů, opravách zdymadel, stávce hlídačů zdymadel atd. může k nalodění dojít na jiném místě nebo může dojít k omezení plavby. pronajímatel není za tyto změny či omezení zodpovědný. Zákazníka neopravňují k odstoupení od smlouvy. 

2 – Pokud nebude pronajímatel schopen kvůli nepředvidatelným událostem nebo kvůli zásahu vyšší moci, jako je stávka, přírodní katastrofy, občanská válka atd., dát loď k dispozici, učiní, co bude v jeho silách, aby zákazníkovi obstaral loď ve stejné kvalitě a o stejné kapacitě. Pokud by to nebylo možné, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5. Jednosměrné plavby 

I tehdy, když pronajímatel přistoupí na jednosměrnou cestu, není tato služba nikdy garantována, protože pronajímatel může být nepředvidatelnými okolnostmi nebo zásahem vyšší moci (např. storno předcházejícího nebo následujícího zákazníka) nucen změnit směr plavby nebo vyžadovat zpáteční plavbu. Toto není důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy. Refundovány budou pouze příplatky požadované za jednosměrnou cestu/plavbu. Je bezpodmínečně nutné, aby si zákazník nechal od pronajímatele nejpozději 48 hodin před odjezdem telefonicky potvrdit, že jde o jednosměrnou cestu/plavbu a také její směr. 

6. Nepoužitelnost vodních cest 

V případě příliš vysokého nebo nízkého stavu vody, omezení úseku, kterým se má jet (kvůli záplavě nebo suchu), kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které jízdu lodí znemožňují nebo komplikují, může pronajímatel úměrně k těmto omezením, k nimž kvůli daným okolnostem dochází, změnit místo vyplutí a jeho datum. Pokud tyto okolnosti plavbu znemožní, může být zaplacená plavba přesunuta na jiný termín, který má pronajímatel k dispozici. Totéž platí i v případě, že se použitelnost vodních cest změní během plavby, a cesta je tak zkrácena o více než 48 hodin. 

7. Havárie a nehody, pojištění 

1 – V ceně cesty je zahrnuto (povinné) insolveční pojištění turoperátora, dále plné havarijní pojištění pro loď a pojištění zákonné odpovědnosti za škody, které zákazník nebo jeho spolucestující lodí způsobí třetím osobám. Zákazník však ručí prostřednictvím spoluúčasti až do výše kauce za všechny nároky pojistné události. 

2 – V případě havárií nebo nehod musí zákazník/kapitán neprodleně informovat kotviště a vyčkat pokynů pro další postup. Bez předchozího souhlasu kotviště nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám. 

Havárie nebo nehoda není důvodem ani k snížení ceny ani k odškodnému. 

8. Ručení přesahující kauci 

V případě hrubé nedbalosti jako např. ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU, plavba mimo vyznačenou plavební dráhu, při nedostatečné viditelnosti nebo za tmy, plavba na jezerech a velkých vodních plochách za silného větru (nad 3 Bf), přetížení lodě nadměrným obsazením nebo nedodržení bezpečnostních či dopravních předpisů nebo při záměrném poškození, může být zákazník plně zodpovědný za celkovou vzniklou škodu. 

9. Poruchy a přerušení plavby

1 – Porucha nebo přerušení plavby není důvodem snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí kotviště. Majitel plavidla/kotviště provozuje technický servis a denně dostupnou opravnu, která jediná smí provádět opravy na plavidle. Kotviště musí být neprodleně informováno o vzniklých nehodách/poruchách a odstraní veškeré škody na lodi a motoru - odborně a co nejrychleji. 

2 – Pokud loď neodpovídá smlouvě, může zákazník žádat o nápravu. Kotviště může nápravu odmítnout, pokud tato vyžaduje nepřiměřené výdaje. Nápravu může zjednat také takovým způsobem, že poskytne rovnocennou náhradu. K takové nápravě může dojít i na základě telefonické konzultace. 

3 – Pokud přerušení plavby v důsledku poruchy, kterou nezpůsobil zákazník, trvá déle než 24 hodin, bude pronajímatelem (operátorem) vrácena poměrná část ceny, která odpovídá době přerušení plavby. Doba kotvení se počítá od té chvíle, kdy zákazník informoval kotviště o poruše. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutností nebo časovou tísní. 

4 – Jestliže je plavba podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku a kotviště nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když náprava není možná nebo ji kotviště odmítne. 

5 – Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo jeho spolucestující, není možné požadovat odškodnění. Zákazník je povinen nahradit kotvišti škodu. Kauce může být použita na krytí eventuálních nákladů na opravu. 

6 - Veškeré poruchy, které vznikly během plavby a také přerušení plavby se musí řešit s kotvištěm, popř. s operátorem. Zastupující agentura zde nemá jiný než nápomocný (komunikační) vliv a není za důsledky přerušení plavby zodpovědna.

Pokud výluky a přerušení plavby vedou k úplnému výpadku plavby a ztrátě jednoho nebo více dnů plavby, obdrží zákazník od operátora dopropis. Pokud nedojde k vzájemné dohodě, může si pronajímatel uhrazenou sumu ponechat.

7 - Podle směrnice Rady Evropských Společenství ze dne 13. 06. 1990 (č 90/314/EHS a pozdější č. 2015/2302) o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, nepatří pronájem lodí k turistickým paušálním aranžementům.

10. Předpisy pro plavbu lodí 

Zákazník/vůdce plavidla je povinen dodržovat nejen předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů kotviště a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit potmě, brát lodě na vlečné lano, loď pronajímat nebo půjčovat.

11. Užívání lodě 

Vůdce plavidla je povinen používat loď s co největší opatrností a nesmí (v nepřítomnosti) přenechat plavidlo třetí osobě. Dále nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na plavidle vzniklé je povinen bezodkladně ohlástit pronajímateli. Vůdce plavidla ručí pronajímateli nejen za škody na lodi a jejích zařízeních, ale také za ztrátu téhož. Pronajímatel, popř. kotviště bude vymáhat náhradu za škodu vzniklou některým z těchto způsobů. Za ztrátu/škodu na osobních předmětech zákazníka pronajímatel ani kotviště v žádném případě neručí, jedině že by ztráta nebo škoda byla způsobena hrubou nedbalostí kotviště. 

12. Odevzdání lodě 

Zákazník je povinen předat loď a její zařízení v neporušeném a čistém stavu časově přesně a na dohodnutém místě. Loď se odevzdává ráno mezi 8.00 a 9.00 hod. Při odevzdávání kotviště loď a její zařízení zkontroluje. Zákazník je povinen ohlásit kotvišti jakékoliv chybějící, rozbité či odcizené předměty z výbavy lodě. Kotviště má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude loď včas vyklizena a odevzdána, ručí zákazník za škodu, která kotvišti a pronajímateli průtahem (i pro následujícího zákazníka) vznikne. Pokud zákazník nemůže z důvodů, které sám zavinil, předat loď v dohodnutém přístavu, hradí veškeré náklady spojené s přepravou lodě do přístavu. 

Stav: 11.2020

Rychlý kontakt

HAUSBOAT CHARTER EUROPA

ZASLAT EMAIL mail

Tel.: +420 777 024 399

Dotaz na loď