pagetitle
Naše video

Naše video

Prohlédněte si naše video Locaboat.

PÉNICHETTE  ÉVOLUTION® E950

PÉNICHETTE ÉVOLUTION® E950

Počet osob: 4 až 4

Cena: 1610 až 2765 EUR

Třída: Standard

Pénichette Classic - P1106FB

Pénichette Classic - P1106FB

Počet osob: 5 až 7

Cena: 1120 až 2100 EUR

Třída: Economy

Pénichette Flying Bridge - P.1500FB

Pénichette Flying Bridge - P.1500FB

Počet osob: 8 až 12

Cena: 2975 až 4580 EUR

Třída: Premium

Pénichette Classic - P.935/W

Pénichette Classic - P.935/W

Počet osob: 3 až 5

Cena: 840 až 1715 EUR

Třída: Economy

Pénichette Classic - P1107/W

Pénichette Classic - P1107/W

Počet osob: 5 až 7

Cena: 1020 až 1970 EUR

Třída: Economy

Pénichette terrasse - P.1500R

Pénichette terrasse - P.1500R

Počet osob: 8 až 12

Cena: 2230 až 3500 EUR

Třída: Standard

Europa - Europa 700

Europa - Europa 700

Počet osob: 6 až 7

Cena: 2600 až 3990 EUR

Třída: Premium

Pénichette Flying Bridge - P.1020FB

Pénichette Flying Bridge - P.1020FB

Počet osob: 4 až 5

Cena: 1660 až 2770 EUR

Třída: Premium

SEDAN 1000/10/20

SEDAN 1000/10/20

Počet osob: 6 až 8

Cena: 1447 až 2411 EUR

Třída: Standard

GRAND CONFORT 1350/1350VIP

GRAND CONFORT 1350/1350VIP

Počet osob: 8 až 10

Cena: 2600 až 4000 EUR

Třída: Premium

SEDAN 1150

SEDAN 1150

Počet osob: 6 až 10

Cena: 1700 až 2600 EUR

Třída: Standard

Estivale OCTO Nicols

Estivale OCTO Nicols

Počet osob: 8 až 10

Cena: 2350 až 3600 EUR

Třída: Premium

Estivale DUO

Estivale DUO

Počet osob: 2 až 5

Cena: 1350 až 2100 EUR

Třída: Premium

NICOLS  Sedan PRIMO

NICOLS Sedan PRIMO

Počet osob: 2 až 4

Cena: 1350 až 2100 EUR

Třída: Premium

Obchodní podmínky sezona 2020

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi zákazníkem a Operátorem (OP). Je třeba, abyste tyto podmínky akceptovali při rezervaci.

 

A. Obecné obchodní podmínky

1. Uzavření smlouvy a platba

Prostřednictvím přihlášky (rezervace) nabízí zákazník Operátorovi (=OP) (nebo zastupující agentuře) závazné uzavření smlouvy. Smlouva se realizuje převzetím u OP. Převzetí nevyžaduje žádnou zvláštní formu, zpravidla se pošle potvrzení cesty či faktura. Zákazník zároveň obdrží garanční stvrzenku (Potvrzení rezervace). Pokud se obsah potvrzení neshoduje s obsahem přihlášky, předloží OP novou nabídku. Smlouva se uzavře na základě této nové nabídky, pokud to zákazník během závazné lhůty potvrdí, což je spravidla provedenou platbou.

 

1 – Uzavření smlouvy je spojeno s uhrazením zálohy ve výši 40% ceny dovolené (plus dodatečné služby jako plavba jedním směrem, mapy atd.)

Zbytek platby musí OP obdržet šest týdnů před začátkem cesty. Nedojde-li zbývající částka včas, (nejpozději však v den vyplutí) je OP oprávněn zabránit zákazníkovi, aby převzal loď.

2 – Při cestě s více loděmi se uzavírá smlouva na každou loď zvlášť. Porušení jedné smlouvy proto nemá vliv na další smlouvy.

 

2. Plnění, pojištění pro cesty a pobyt

1 – Rozsah smluvního plnění vyplývá z potvrzení o cestě.

2 – Údaje uvedené v prospektu jsou pro OP závazné. OP má však právo ohlásit před uzavřením smlouvy změnu údaju obsažených v prospektu, o nichž bude zákazník  informován nejpozději před úhradou doplatku.

3 – Pro vedlejší ujednání, které mění rozsah smluvního plnění, je třeba výslovné potvrzení.

4 – OP má právo odpovídajícím způsobem zvýšit uvedené a v potvrzení cesty dohodnuté ceny v případě zvýšení cen určitých služeb (např. Přístavní poplatky), ovšem maximálně o 5%, pokud je lhůta mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým termínem cesty delší než 4 měsíce.

5. Insolvenční pojištění pro TUROPERÁTORY je uhrazeno v ceně plavby.

6. – Osobní předměty zákazníka a ostatních osob nejsou pojištěny. Zákazníkovi doporučujeme, aby ve vlastním zájmu uzavřel STORNO, úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění cestovních zavazadel.

3. Odstoupení zákazníka, překnihování, náhradníci

1 – Zákazník může před začátkem cesty kdykoliv od smlouvy odstoupit. Směrodatné pro odstoupení je doručení stornovacího oznámení u agentury. Zákazníkovi doporučujeme písemné storno. Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí, může OP vyžadovat náhradu za předběžná opatření spojená s cestou a za náklady jakož i za výpad příjmů. Při výpočtu náhrady je nutno vzít zřetel na náklady, které se ušetří jakož i na jiné využití lodě. OP může tuto náhradu požadovat podle níže uvedené doby mezi stornem a dohodnutým nástupem cesty:

2 - Zrušení cesty:

- deset týdnů (70 a víc dnů) před vyplutím: 200 €

- 8 až 10 týdnů (56 až 69 dnů) před vyplutím: 15% základní ceny s minimem 200 €

- 6 až 8 týdnů  (42 až 55 dnů) před vyplutím: 40% základní ceny, s minimem 200 €

- míň než 6 týdnů (míń než 42 dnů) před vyplutím: 100% základní ceny

Administrativní poplatek: 200€

OP doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty (tzv. STORNO pojištění).

3 – Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu absolvovala třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé, skutečné vícenáklady jdou na účet zákazníka. OP nemusí s nástupem jiné osoby souhlasit, pokud tato osoba nesplňuje zvláštní, s cestou spojené požadavky nebo pokud je to v rozporu s právními předpisy či úředními nařízeními. Jestliže do smlouvy vstoupí jiná osoba, ručí ona i zákazník jako solidární dlužník za zaplacení ceny cesty a vzniklých vícenákladů.

Cena jednoho přebukování je paušálně 100 €

4 – Jestliže se cesta kvůli při uzavření smlouvy nepředvídatelným okolnostem zkomplikuje nebo bude ohrožena či zmařena a OP není schopen dát pronajatou loď pronájimatelovi k dispozici, OP podnikne vše aby nabídl zákazníkovi kvalitativně srovnatelnou  náhradu. Není li to možné OP, nahradí zákazníkovi bez prodlení uhrazenou platbu. Bude-li smlouva v takovém případě vypovězena, může OP požadovat za dříve poskytnuté plnění nebo za plnění nutné kvůli ukončení cesty přiměřené odškodnění.

4. Odstoupení od smlouvy a její vypovězení ze strany OP

OP, popř. kotviště může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení, pokud zákazník nebo spolucestující trvale narušují průběh cesty i přes výstrahu kotviště nebo pokud se chovají do takové míry v rozporu se smlouvou, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. V tomto případě má OP nárok na celou cenu.

5. Odpovědnost OP

V rámci povinné péče řádného obchodníka ručí OP za svědomitou přípravu cesty, pečlivý výběr a kontrolu všech, kteří se podílejí na plnění, za správnost popisu plnění a za řádné poskytování smluvně sjednaného plnění, pokud OP podle č.2.1. neohlásila změnu údaju z prospektu. OP ručí také za chyby osoby pověřené poskytováním plnění.

6. Omezení odpovědnosti

1 – Smluvní odpovědnost OP za škody, které neznamenají poškození zdraví, se omezuje na trojnásobek nájemné ceny, pokud škoda nevznikla buď úmyslne, nebo z hrubé nedbalosti, nebo pokud za škodu vzniklou zákazníkovi vinou nositele plnění není zodpovědná OP.

2 – Za všechny nároky na náhradu škody za nedovolené jednání, vznášené vůči OP, které není úmyslné nebo způsobené hrubou nedbalostí, ručí OP u věcných škod do výše 4000 Eur nebo do trojnásobku vyšší nájemné ceny. Tyto nejvyšší možné sumy platí pro každého cestujícího a každou cestu.

3 – OP neručí za závady v plnění v souvislosti s plněním, které bylo zprostředkováno pouze jako cizí plnění a které je v popisu cesty výslovně označeno jako cizí plnění (transfery etc.).

4 – Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vzniklých závad v plnění, vyhýbat se eventuálním škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o svých stížnostech příslušné kotviště. To má povinnost postarat se o nápravu, pokud je to možné. Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky, nemá nárok na jejich nápravu.

7. Vyloučení nároků a promlčení

Nároky vůči OP kvůli cestě, která neodpovídala smlouvě, musí zákazník uplatnit během jednoho měsíce po ukončení cesty. Nároky zákazníka jsou podle § 651c-651fBGB promlčeny za jeden rok ode dne, kdy měla cesta podle smlouvy skončit. Vedouli se mezi zákazníkem a OP jednání o nárocích, promlčení se staví, dokud zákazník nebo OP odmítá pokračování jednání. K promlčení dochází nejdříve 3 měsíce od konce stavění promlčecí doby. Pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo úcinnost, zachovávají si další ustanovení svou platnost a účinnost smlouvy zůstává nedotčena.

Cestující může zažalovat společnost OP výhradně v jejím sídle.

 

B. Obchodní podmínky pro cesty lodí

1. Způsobilost

Kapitán lodi musí být plnoletý a nést zodpovědnost za přístroje, které jsou mu svěřené. Při nalodění se musí prokázat občanským průkazem nebo pasem. Kotviště si vyhrazuje právo, nepředat loď cestujícímu, který není schopen nést zodpovědnost.

2. Kauce, spoluúčast

Při převzetí lodi je nutno zaplatit kauci. Kauce bude navrácena na konci cesty, pokud bude loď odevzdána v dohodnutém čase na dohodnutém místě. Až do výše kauce ručí zákazník za škody způsobené na lodi a na vybavení a za nehody. Spoluúčasti se lze zbavit pojištěním (=odkoupení kauce).

3. Převzetí lodě

Loď je zákazníkovi k dispozici v momentě, kdy vyřídil nutné formality, zkontroloval stav lodi a inventární seznam a poučil se o lodní dopravě a manipulaci s lodí. Nalodění se koná mezi 15.00 a 18.00 hod. Zákazník může odmítnout převzetí lodi, pokud neodpovídá typu, který si najal, neníli vybavení nutné pro jízdu lodi funkční nebo neodpovídáli čistota a pořádek na lodi stavu v této branži obvyklému. Nalodění se v případě oprav zdymadel, vysokého stavu vody nebo jiných  nepředpokládaných okolností, které ho na určeném místě znemožňuje, může konat na jiném kotvišti.

4. Změny místa odjezdu, omezení plavby

1 – Při uzavírce kanálu, při povodni, nedostatku vody, pracích na zpevnění břehů, opravách zdymadel, stávce hlídačů zdymadel atd. může k nalodění dojít na jiném místě nebo může dojít k omezení plavby. OP není za tyto změny či omezení zodpovědná. Zákazníka neopravňují k odstoupení od smlouvy.

2 – Pokud nebude OP schopen kvůli nepředvidatelným událostem nebo kvůli zásahu vyšší moci, jako je stávka, přírodní katastrofy, válka, občanská válka atd., dát loď k dispozici, učiní, co bude v jejích silách, aby zákazníkovi obstarala loď ve stejné kvalitě a o stejné kapacitě. Pokud by to nebylo možné, je OP oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Jednosměrné plavby

Jednosměrná plavba není nikdy garantována, protože OP může být nepředvidatelnými okolnostmi nebo zásahem vyšší moci (např. storno předcházejícího nebo následujícího zákazníka) nucena změnit směr plavby nebo vyžadovat zpáteční plavbu. Toto není důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy. Refundovány budou eventuálně pouze příplatky požadované za jednosměrnou plavbu. Je bezpodmínečně nutné, aby si zákazník nechal od AGENTURY 48 hodin před odjezdem telefonicky potvrdit, že jde o jednosměrnou cestu a také její směr.

6. Nepoužitelnost vodních cest

V případě příliš vysokého nebo nízkého stavu vody, omezení úseku, kterým se má jet (kvůli záplavě nebo suchu), kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které jízdu lodí znemožňují nebo komplikují, může OP úměrně k těmto omezením, k nimž kvůli daným okolnostem dochází, změnit místo vyplutí a jeho datum. Pokud tyto okolnosti plavbu znemožní, může být zaplacená plavba přesunuta na jiný termín, který má OP k dispozici. Totéž platí i v případě, že se použitelnost vodních cest změní během plavby, a cesta je tak zkrácena o více než 48 hodin.

7. Havárie a nehody, pojištění

1 – V ceně cesty je zahrnuto plné havarijní pojištění pro loď a pojištění zákonné odpovědnosti za škody, které zákazník nebo jeho spolucestující lodí způsobí třetím osobám. Zákazník však ručí prostřednictvím spoluúčasti ve výši kauce za všechny nároky pojistné události.

2 – V případě havárií nebo nehod musí zákazník neprodleně informovat kotviště a vyčkat pokynů pro další postup. Bez předchozího souhlasu kotviště nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám, ani opravit loď nebo dát podnět k dalším nákladům. Havárie nebo nehoda není důvodem ani k snížení ceny ani k odškodnému.

8. Ručení přesahující kauci

V případě hrubé nedbalosti jako např. řízení pod vlivem ALKOHOLU, plavba mimo vyznačenou plavební dráhu, při nedostatečné viditelnosti nebo za tmy, plavba na jezerech a velkých vodních plochách za silného větru (nad 3 Bf), přetížení lodě nadměrným obsazením nebo nedodržení bezpečnostních či dopravních předpisů nebo při záměrném poškození, může být zákazník plně zodpovědný za celkovou vzniklou škodu.

9. Poruchy a přerušení plavby

1 – Porucha nebo přerušení plavby není důvodem snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí kotviště. Majitel plavidla/kotviště provozuje technický servis a denně dostupnou opravnu, která jediná smí provádět opravy na plavidle. Kotviště musí být neprodleně informováno o vzniklých nehodách/poruchách a odstraní veškeré škody na lodi a motoru - odborně a co nejrychleji.

2 – Pokud loď neodpovídá smlouvě, může zákazník žádat o nápravu. Kotviště může nápravu odmítnout, pokud tato vyžaduje nepřiměřené výdaje. Nápravu může zjednat také takovým způsobem, že poskytne rovnocennou náhradu. K takové nápravě může dojít i na základě telefonické konzultace.

3 – Pokud přerušení plavby v důsledku poruchy, kterou nezpůsobil zákazník, trvá déle než 24 hodin, bude pronajímatelem (operátorem) vrácena poměrná část ceny, která odpovídá době přerušení plavby. Doba kotvení se počítá od té chvíle, kdy zákazník informoval kotviště o poruše. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutností nebo časovou tísní.

4 – Jestliže je plavba podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku a kotviště nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když náprava není možná nebo ji kotviště odmítne.

5 – Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo jeho spolucestující, není možné požadovat odškodnění. Zákazník je povinen nahradit kotvišti škodu. Kauce může být použita na krytí eventuálních nákladů na opravu.

6 - Veškeré poruchy, které vznikly během plavby a také přerušení plavby se musí řešit s kotvištěm, popř. s operátorem.

Zastupující agentura zde nemá jiný než nápomocný (komunikační) vliv a není za důsledky přerušení plavby zodpovědna.

Pokud výluky a přerušení plavby vedou k úplnému výpadku plavby a ztrátě jednoho nebo více dnů plavby , obdrží zákazník od operátora dopropis. Pokud nedojde k vzájemné dohodě, může si pronajímatel uhrazenou sumu ponechat.

7 - Podle směrnice Rady Evropských Společenství ze dne 13. června 1990 (č 90/314/EHS a pozdější č. 2015/2302) o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, nepatří pronájem lodí k turistickým paušálním aranžementům.

10. Předpisy pro plavbu lodí

Zákazník/vůdce plavidla je povinen dodržovat nejen předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů kotviště a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit potmě, brát lodě na vlečné lano, loď pronajímat nebo půjčovat.

11. Užívání lodě

Zákazník je povinen používat loď s co největší opatrností. Vůdce plavidla ručí OP nejen za škody na lodi a jejích zařízeních, ale také za ztrátu téhož. OP, popř. kotviště bude vymáhat náhradu za škodu vzniklou některým z těchto způsobů. Za ztrátu nebo škodu na osobních předmětech zákazníka nebo jeho spolucestujících OP ani kotviště v žádném případě neručí, jedině že by ztráta nebo škoda byla způsobena hrubou nedbalostí kotviště.

12. Odevzdání lodě

Zákazník je povinen předat loď a její zařízení v neporušeném a čistém stavu časově přesně a na dohodnutém místě. Loď se odevzdává ráno mezi 8.00 a 9.00 hod. Při odevzdávání kotviště loď a její zařízení zkontroluje. Zákazník je povinen ohlásit kotvišti jakékoliv chybějící, rozbité či odcizené předměty z výbavy lodě. Kotviště má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude loď včas vyklizena a odevzdána, ručí zákazník za škodu, která kotvišti a pronajímateli průtahem (i pro následujícího zákazníka) vznikne. Pokud zákazník nemůže z důvodů, které sám zavinil, předat loď v dohodnutém přístavu, hradí veškeré náklady spojené s přepravou lodě do přístavu.

13. Řešení sporů

V případě sporů se zákazník musí obrátit na Obchodní soud v místě vyplutí.

 

14. GDPR 

V souladu s Evropským nařízením 2016/679 o Ochraně údajů (GDPR) má zákazník právo přístupu, opravy nebo omezení přístupu k jeho osobním údajům a k jejímu vymazání. Dále má právo kdykoli odvolat svůj souhlas s pokračováním v uchovávání jeho osobních údajů.

(In compliance with the European regulation 2016/679 on Data

Protection of 26 April 2016 (GDPR) you have the right to access,

rectify, restrict access to and erase your personal data. Furthermore,

you have the right at any time to withdraw your consent to the

continued holding of your personal data.)

 

Stav: 11-2019

Rychlý kontakt

HAUSBOAT CHARTER EUROPA

ZASLAT EMAIL mail

Tel.: +420 777 024 399

Dotaz na loď